izolacje i Uszczelnienia

Trwale elastyczny, uniwersalny uszczelniacz poliuretanowy przeznaczony do uszczelniania i wypełniania dylatacji, szczelin przeciwskurczowych, fug, rys, pęknięć itp. oraz elastycznego łączenia elementów budowlanych. Produkt odporny na warunki atmosferyczne.

APflex PROFIL PE

Elastyczny sznur dylatacyjny ze spienionego polietylenu o zamkniętej strukturze. Przeznaczony do wstępnego wypełniania szczelin dylatacyjnych i przerw roboczych jako podparcie dla uszczelniaczy poliuretanowych.

APflex PRIMER

Płynny, jednoskładnikowy preparat do gruntowania i wzmacniania powierzchniowego osłabionych podłoży mineralnych. Zwiększa adhezję do podłoża uszczelniaczy i klejów na bazie poliuretanu.

Jednoskładnikowa, cementowo-polimerowa mikrozaprawa uszczelniająca. Tworzy elastyczne, bezspoinowe, paroprzepuszczalne powłoki izolacyjne odporne na wodę pod ciśnieniem, warunki atmosferyczne i agresywne media.

AP FLEX-CEM 2K

Dwuskładnikowa, cementowo-polimerowa mikrozaprawa uszczelniająca do wykonywania wodoszczelnych, bezspoinowych, paroprzepuszczalnych powłok izolacyjnych o wysokiej elastyczności i podwyższonej odporności chemicznej.

Jednoskładnikowa zaprawa uszczelniająco-ochronna przeznaczona do trwałego uszczelniania i zabezpieczania betonu metodą wgłębnej krystalizacji kapilarnej. Wodoszczelność do 120 m słupa wody.

Jednoskładnikowa, aktywna zaprawa uszczelniająco-ochronna do uszczelniania betonów i zapraw metodą krystalizacji kapilarnej. Zasklepia i uszczelnia rysy i pęknięcia o rozwartości do 0,7 mm.

KRYSTALINE ADD1

Domieszka do betonu – zapewnia całkowitą wodoszczelność betonu, w całej jego strukturze, poprawia parametry wytrzymałościowe oraz zasklepia i uszczelnia rysy i pęknięcia o rozwartości do 0,7 mm. Dozowanie: 1 kg na 1m³ betonu.

APiso SUPERBIT

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa do wykonywania samodzielnych, bezspoinowych izolacji przeciwwilgociowych podziemnych części budowli oraz gruntowania podłoży mineralnych pod właściwe powłoki hydroizolacyjne.

APiso SUPERBIT KMB

Jednoskładnikowa, elastyczna, grubowarstwowa, zbrojona mikrowłóknami, asfaltowa masa uszczelniająca typu PMBC (KMB), do wykonywania bezspoinowych hydroizolacji wszystkich typów na podziemnych częściach budowli.

APiso SUPERBIT KMB 2K

Dwuskładnikowa, elastyczna, grubowarstwowa, zbrojona mikrowłóknami, bitumiczna masa uszczelniająca typu PMBC (KMB), do wykonywania bezspoinowych hydroizolacji wszystkich typów, na podziemnych częściach budowli.

APiso POXYBIT 2K

Dwuskładnikowy materiał epoksydowo-bitumiczny, przeznaczony do wykonywania trwałych, szczelnych powłok ochronnych i izolacyjnych, odpornych na oddziaływanie środowisk agresywnych (klasa ekspozycji do XA3).

Do uszczelniania szczelin i dylatacji, wypełniania fug, rys i pęknięć oraz elastycznego mocowania i łączenia elementów budowlanych proponujemy trwale elastyczny uszczelniacz poliuretanowy APflex PU 40, odporny na działanie warunków atmosferycznych i polimeryzujący pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu i materiałach łączonych. Jako wstępne wypełnienie szczelin dylatacyjnych, przerw konstrukcyjnych i nacięć przeciwskurczowych należy zastosować sznur dylatacyjny APflex PROFIL PE, wykonany ze spienionego polietylenu o zamkniętej strukturze, a do zagruntowania brzegów szczeliny użyć preparatu gruntującego APflex PRIMER, zwiększającego adhezję do podłoża mas na bazie poliuretanu i wzmacniającego powierzchniowo osłabione podłoża mineralne. Materiały AP FLEX-CEM i AP FLEX-CEM 2K to (odpowiednio) jedno i dwuskładnikowe, cementowo-polimerowe, elastyczne mikrozaprawy uszczelniające, stanowiące izolację przeciwwodną, przy jednoczesnym zapewnieniu przepuszczalności pary wodnej.

Produkty marki KRYSTALINE to linia specjalnych, gotowych do użycia zapraw i domieszek do betonu, przeznaczonych do uszczelniania konstrukcji z betonu i żelbetu metodą krystalizacji kapilarnej. Aktywne składniki materiałów, poprzez reakcję z cząsteczkami cementu zawartymi w betonie, tworzą w kapilarach, porach i rysach konstrukcji skupiska nierozpuszczalnych mikrokryształów, które trwale blokują wnikanie i transport wody w betonie, wraz z zawartymi w niej związkami chemicznymi. Z upływem czasu, w betonie wzrasta ilość struktur krystalicznych, a w przypadku ponownego pojawienia się w strukturze betonu wody, proces krystalizacji i uszczelniania ulega wznowieniu (nawet po wielu latach). Wypełnienie porów i kapilar betonu mikrokryształami, zapewnia całkowitą wodoszczelność betonu, poprawia jego parametry wytrzymałościowe oraz zwiększa odporność na agresywne związki chemiczne i korozję biologiczną. Jednocześnie zachowana zostaje przepuszczalności pary wodnej (możliwości „oddychania” betonu). Po zastosowaniu materiałów KRYSTALINE beton staje się samodzielną, wodoodporną warstwą izolacyjną (o szczelność nawet do 120 mH2O) i nie wymaga stosowania żadnych dodatkowych izolacji przeciwwodnych w postaci membran, zewnętrznych warstw izolacyjnych lub powłok. Nie występuje zjawisko kapilarnego podciągania wody przez beton, ponieważ kapilary i pory są zamknięte przez struktury krystaliczne. Dodatkowo, aktywne składniki powodują samozasklepianie się (samouszczelnianie) rys i pęknięć betonu o rozwartości nawet do 0,7 mm.

Hydroizolacje podziemnych części budowli można wykonać z materiałów bitumicznych. Są wśród nich materiały do wykonywania samodzielnych, bezspoinowych izolacji przeciwwilgociowych – jak APiso SUPERBIT. Tym samym materiałem, po jego rozcieńczeniu wodą, można wykonywać gruntowanie podłoży mineralnych pod kolejne warstwy izolacyjne z materiałów APiso SUPERBIT KMB lub APiso SUPERBIT KMB 2K. Przy ich zastosowaniu, można wykonywać bezspoinowe hydroizolacje wszystkich typów, a także przyklejać do podłoża płyty termoizolacyjne i ochronne ze styroduru (XPS) i styropianu (EPS). APiso POXYBIT 2K to dwuskładnikowy, bitumiczno-epoksydowy, chemoodporny materiał, dedykowany do wykonywania trwałych, szczelnych powłok ochronnych i izolacyjnych, odpornych na oddziaływanie środowisk agresywnych odpowiadających klasie ekspozycji do XA3 (włącznie) wg PN-EN 206-1. Może być stosowany na powierzchniach betonowych, żelbetowych i stalowych, w tym również obsypanych gruntem i/lub pracujących w warunkach stałego bądź długotrwałego obciążenia wodą, wodą agresywną lub ściekami.