izolacje i Uszczelnienia

Trwale elastyczny kit poliuretanowy przeznaczony do uszczelniania i wypełniania dylatacji, szczelin przeciwskurczowych, fug, rys, pęknięć itp. oraz elastycznego łączenia elementów budowlanych. Produkt odporny na warunki atmosferyczne.

APflex PROFIL PE

Sznur dylatacyjny o przekroju okrągłym, wykonany ze spienionego polietylenu o zamkniętych porach. Przeznaczony do wstępnego wypełniania szczelin dylatacyjnych jako podparcie dla poliuretanowego kitu uszczelniającego.

APflex PRIMER

Płynny, jednoskładnikowy preparat do gruntowania i wzmacniania powierzchniowego osłabionych podłoży mineralnych. Zwiększa adhezję do podłoża uszczelniaczy i klejów na bazie poliuretanu.

Jednoskładnikowa, cementowo-polimerowa mikrozaprawa uszczelniająca. Tworzy wodoszczelną, elastyczną, bezspoinową, paroprzepuszczalną powłokę izolacyjną.

AP FLEX-CEM 2K

Dwuskładnikowa, cementowo-polimerowa mikrozaprawa uszczelniająca. Tworzy wodoszczelną, bezspoinową, paroprzepuszczalną powłokę izolacyjną o wysokiej elastyczności i podwyższonej odporności chemicznej.

APiso WATER-STOP

Jednoskładnikowy, gotowy do użycia preparat o konsystencji kremu, na bazie silanów, przeznaczony do wykonywania w murach i ścianach poziomej bariery hydroizolacyjnej odcinającej wilgoć i blokującej kapilarne podciąganie wody.

APprotect HP 2 W

Płynny, wodorozcieńczalny koncentrat mikroemulsji silikonowej, przeznaczony do impregnacji hydrofobizującej chłonnych podłoży oraz osuszania murów metodą iniekcyjną (wykonywania poziomej bariery hydroizolacyjnej blokującej kapilarne podciąganie wody).

APiso PURInject 1 KF

Poliuretanowa, jednoskładnikowa, elastyczna piana iniekcyjna przeznaczona do tamowania intensywnych przecieków i napływu wody oraz wypełniania i uszczelniania rys i pęknięć konstrukcji prowadzących wodę.

APiso PURInject 2 KL

Dwuskładnikowy, wysokowytrzymały, sztywny, wodoodporny materiał poliuretanowy o niskiej lepkości, przeznaczony do iniekcyjnego scalania rys i pęknięć, wykonywania uszczelnień oraz stabilizacji konstrukcji betonowych, żelbetowych, murowanych, skał i gruntu.

APiso ECOInject

Trójskładnikowy, akrylowy żel iniekcyjny o bardzo niskiej lepkości i krótkim czasie reakcji (z możliwością regulacji), do wykonywania iniekcji uszczelniających (strukturalnych), kurtynowych i stabilizacji gruntu.

APiso MULTInject

Trójskładnikowy, uniwersalny, akrylowo-metakrylanowy żel iniekcyjny o niskiej lepkości i krótkim czasie wiązania, przeznaczony do wykonywania iniekcji uszczelniających różnych typów (iniekcje strukturalne, kurtynowe, iniekcja rys i pęknięć, stabilizacja gruntu).

Zaprawa uszczelniająco-ochronna o wysokiej zawartości składników aktywnych, przeznaczona do trwałego uszczelniania betonów i zapraw metodą krystalizacji kapilarnej. Zasklepia i uszczelnia rysy i pęknięcia o rozwartości do 0,7 mm.

Aktywna zaprawa uszczelniająco-ochronna do trwałego uszczelniania betonów i zapraw metodą krystalizacji kapilarnej. Zasklepia i uszczelnia rysy i pęknięcia o rozwartości do 0,7 mm.

KRYSTALINE PLUG

Błyskawicznie wiążąca (ok. 40 s) zaprawa naprawcza i uszczelniająca, przeznaczona do tamowania przecieków wody oraz uszczelniania otworów, rys i pęknięć prowadzących wodę.

KRYSTALINE ADD1

Domieszka do betonu, powodująca trwałe uszczelnienie jego struktury. Poprawia parametry wytrzymałościowe betonu oraz zasklepia i uszczelnia rysy i pęknięcia o rozwartości do 0,7 mm. Dozowanie: 1 kg na 1m³ betonu.

KRYSTALINE ADD+

Domieszka do betonu, znacznie poprawiająca parametry wytrzymałościowe betonów i zapraw (do 40%), trwale uszczelniająca ich strukturę oraz zasklepiająca i uszczelniająca rysy i pęknięcia o rozwartości do 0,7 mm. Dozowanie: 2% masy cementu.

KRYSTALINE ADD

Domieszka do betonów i zapraw, powodująca trwałe uszczelnienie ich struktury oraz zasklepianie i uszczelnianie rys i pęknięć o rozwartości do 0,7 mm. Dozowanie: 2% masy cementu.

Do uszczelniania szczelin i dylatacji, wypełniania fug, rys i pęknięć oraz elastycznego mocowania i łączenia elementów budowlanych proponujemy trwale elastyczny kit poliuretanowy APflex PU 40, polimeryzujący pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu i materiałach łączonych oraz odporny na działanie warunków atmosferycznych. Jako wstępne wypełnienie szczelin dylatacyjnych, przerw konstrukcyjnych i nacięć przeciwskurczowych należy zastosować sznur dylatacyjny APflex PROFIL PE, wykonany ze spienionego polietylenu o zamkniętych porach, a do zagruntowania brzegów szczeliny użyć preparatu gruntującego APflex PRIMER, zwiększającego adhezję do podłoża mas na bazie poliuretanu i wzmacniającego powierzchniowo osłabione podłoża mineralne. Materiały AP FLEX-CEM i AP FLEX-CEM 2K to (odpowiednio) jedno i dwuskładnikowe, cementowo-polimerowe, elastyczne mikrozaprawy uszczelniające, stanowiące izolacje przeciwwodną ale zapewniające jednocześnie przepuszczalność pary wodnej.

Polecamy także polimerowe materiały do uszczelniania konstrukcji metodą iniekcji, w postaci gotowego do użycia kremu iniekcyjnego na bazie silanów (APiso WATER-STOP), koncentratu mikroemulsji silikonowej przeznaczonej do wykonywanie i odtwarzanie (metodą iniekcji ciśnieniowej) poziomej hydroizolacji – przepony odcinającej wilgoć i blokującej kapilarne podciąganie wody w murach i ścianach (APprotect HP 2 W) oraz jedno, dwu i trójskładnikowe materiały poliuretanowe i żele akrylowe, przeznaczone do wykonywania tamponażu przecieków wody oraz trwałych iniekcji uszczelniających i kurtynowych (APiso PURInject 1 KF, APiso PURInject 2 KL, APiso ECOInject, APiso MULTInject).

Produkty marki KRYSTALINE to linia specjalnych, gotowych do użycia zapraw i domieszek do betonu, przeznaczonych do uszczelniania konstrukcji z betonu i żelbetu metodą krystalizacji kapilarnej. Aktywne składniki materiałów, poprzez reakcję z cząsteczkami cementu zawartymi w betonie, tworzą w kapilarach, porach i rysach konstrukcji skupiska nierozpuszczalnych mikrokryształów, które trwale blokują wnikanie i transport wody w betonie oraz zawartych w niej zanieczyszczeń. Wraz z upływem czasu wzrasta ilość struktur krystalicznych, a w przypadku ponownego pojawienia się w strukturze betonu wody, proces krystalizacji i uszczelniania ulega wznowieniu (nawet po wielu latach). Wypełnienie porów i kapilar betonu mikrokryształami, zapewnia całkowitą wodoszczelność betonu, poprawia jego parametry wytrzymałościowe oraz zwiększa odporność na agresywne związki chemiczne i korozję biologiczną, przy jednoczesnym zachowaniu przepuszczalności pary wodnej (możliwości „oddychania” betonu). Po zastosowaniu materiałów KRYSTALINE beton staje się samodzielną, wodoodporną warstwą izolacyjną (o szczelność nawet do 120 mH2O) i nie wymaga stosowania żadnych dodatkowych izolacji przeciwwodnych w postaci membran, zewnętrznych warstw izolacyjnych lub powłok. Nie występuje zjawisko kapilarnego podciągania wody przez beton, ponieważ kapilary i pory są zamknięte przez struktury krystaliczne. Dodatkowo, aktywne składniki powodują samozasklepianie się (samouszczelnianie) rys i pęknięć betonu o rozwartości nawet do 0,7 mm.